Osobní údaje

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

ARCO DIVA management, s.r.o. (IČ: 25655094) se sídlem Urešova 1266/2, Kunratice, 148 00 Praha 4, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.zn. C 58495 (dále jen jako "Správce") Vám tímto poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává o fyzických osobách, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, jaká práva fyzickým osobám náleží v souladu s činností Správce.

Kontaktní e-mailová adresa pro informace týkající se osobních údajů: arcodiva@arcodiva.cz
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroj osobních údajů

 • Přímo od subjektu údajů (objednávkový formulář, e-mailový či telefonický kontakt).

Účel zpracování osobních údajů

 • Plnění smlouvy (prodej či rezervace vstupenek, prodej CD);
 • komunikace se zákazníkem v rámci plnění smlouvy;
 • plnění zákonných povinností ze strany Správce.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • čl. 6, odst. 1 písm. b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • čl. 6, odst. 1 písm. c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

Příjemci osobních údajů (kdo osobní údaje dále zpracovává)

 • Naši zpracovatelé pracující na základě našich pokynů a podílející se na dodání a realizaci našich služeb (vedení účetnictví, hostingové služby).

Předání osobních údajů do třetí země

Správce nepředává osobní údaje do žádné třetí země.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu platnosti smlouvy mezi subjektem a Správcem. Po ukončení smlouvy, dochází k odstranění osobních údajů. Výjimkou jsou osobní údaje, které je nutné nadále zpracovávat v rámci platných právních předpisů.

Automatizované rozhodování

Společnost nezpracovává tímto způsobem žádné osobní údaje.

Práva subjektu údajů

 • Požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů;
 • požadovat od správce jejich opravu nebo výmaz;
 • požadovat od správce omezení zpracování;
 • vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) a žádat soudní ochranu.
 
 
Gustav Mahler Festival Fly United Lesní společnost Ledeč nad Sázavou Klasika Plus ATDK